روز: 13 بهمن 1399 (فرمت تاریخ بایگانی روزانه)

جشنواره‌ها به تنهايي بسيار مهم هستند چراكه آنها ويتريني براي ديده شدن آثار هستند.

سيدعليرضا سجادپور مديركل نظارت و ارزشيابي سازمان سينمايي: سيدعليرضا سجادپور ـ مديركل نظارت و ارزشيابي سازمان سينمايي در مراسم اختتاميه دومين جشنواره فيلم‌هاي صنعتي ضمن

ادامه مطلب »