روز: 20 اسفند 1400 (فرمت تاریخ بایگانی روزانه)

مایکل کنا

مایکل کنا تمایل دارد در عکس‌هایش کمترین میزان ابژه را در قاب قرار دهد و در عوض بر فضاهای خالی و عناصری بصری مانند طیف‌های

ادامه مطلب »