آرشیو اطلاعات دوره اول جشنواره

در ســال 88، پس از ارائه طرح جشنواره سراســري فيلم هاي صنعتي به وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامي و دريافت مجوز آن، دبيرخانه جشــنواره فعاليت خو را آغاز كرد.
– با ارسال فراخوان جشــنواره به تمامي مراكز صنعتي، وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهاي دولتي و خصوصي و همچنين به مراكز مربوط به فيلمســازي، انجمنهاي ســينمايي، فيلمسازان مســتقل كه در زمينه ي مستندسازي صنعتي فعاليت داشتند، تا اواخر آذرماه تقريبا 500 آثر به دبيرخانه جشنواره ارسال شد.
– هيات انتخاب جشــنواره، آقايان پيروز كلانتري، همايون امامي، محمد حسن صائمي، مجتبي رضوي و حســن نظري، بررســي فيلم ها را كه بالغ بر 500 فيلم مستند صنعتي بود، از تاريخ 23 آذرماه شروع كردند. كه با توجه به حجم بالاي فيلم هاي رســيده به دبيرخانه جشــنواره، نتايج بازبيني هيات انتخاب، در تاريخ يازدهم دي ماه به بخش مســابقه اعلام شد. و بنا به اعلام هيات انتخاب، 40 اثر به بخش مسابقه جشنواره راه يافت.
– البته لازم به ذكر اســت كه پس از اتمام مهلت ارســال آثار، بيش از 200 اثر، توســط دبيرخانه جشــنواره فيلم هاي صنعتي دريافت شــد. اين فيلمها به دليل
تاخير در ارسال، نتوانستند به بخش مسابقه جشنواره راه پيدا كنند. ولي اطلاعات آنها به همراه 500 فيلم شــركت داده شــده در بخش مسابقه كه مجموعا بالغ بر 700 فيلم مســتند صنعتي است، در اولين بانك اطلاعات فيلم هاي صنعتي ايران كه به همت دبيرخانه جشنواره ايجاد شد، به ثبت رسيده است.
– و اما در ارتباط با داوري فيلم ها؛ از ميان 40 اثر معرفي شــده به بخش مســابقه، پس از بازبيني و بررســي توسط هيات داوران، ســركار خانم پوران درخشــنده، آقاي اكبر حــر، احمد ضابطي جهرمي، محمدرضا اصلاني،علي اكبر كاظمي، وحيد رحمتي رودســري و رضا باقر پور، آثار برتر بخش مسابقه جشنواره معرفي شد.
– در پايان،به نمايندگي از ســوي برگزار كنندگان اين جشنواره، جهاددانشگاهي صنعتي شــريف، وزارت صنايع و معادن، ســازمان گســترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوســازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو)از همه ي عزيزاني كه ما را در برگزاري اين جشنواره ياري دادند، به خصوص حاميان اين جشنواره كه با كمكهاي نقدي و معنوي خود ما را در اين مسير خطير ياري رساندند، از جمله اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، مركز پژوهش، توسعه فنــاوري و صنايع نوين وزارت صنايع و معادن، مجتمع فولاد مباركه، شــركت ســهامي ذوب آهن اصفهان، شركت كالسيمين، شــركت ايران خودرو، انجمن مستندسازان سينمايي،مركز گسترش سينماي مستند و تجربي، خانه ي هنرمندان ايران، ســازمان صنايع كوچك و شــركت هاي صنعتي ايران، دانشــگاه صنعتي شــريف، دانشگاه هنر، موسســه آموزش عالي سوره، دانشگاه صنعتي اميركبير و سامانه مديريت شهري 137 و همچنين حاميان رسانه اي اين جشنواره، روزنامه گسترش صنعت، هفته نامه بازار كار و روزنامه دنياي اقتصاد تشكر مي كنم.

پوستر اصلی جشنواره

شورای سیاست گذاری

برگزیدگان

:: دوره اول::

نشریه های این دوره

کتاب جشنواره

حامیان جشنواره